art
contenttext

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Słubice w 2019 r.

Podstawa opodatkowania

stawka                                                              

1. Grunty:

 

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,87 zł /1 m2

- pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,63 zł /1 ha

- pozostałe

0,46 zł /1 m2

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajęte na pola golfowe

0,20 zł /1 m2

- niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,04 zł /1 m2

2. Budynki:

 

- mieszkalne

0,77 zł /1 m2

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

21,50 zł /1 m2

- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,80 zł /1 m2

- związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,70 zł /1 m2

- pozostałe

6,85 zł /1 m2

3. Budowle

2 % wartości

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Zwolnienia od podatku od nieruchomości reguluje art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne granice stawek podatku).

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości:

Od niewpłaconego w terminie zobowiązania pieniężnego naliczane są odsetki za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności.

Niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych.

Uchwała nr XLI/336/2017 RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice