art
contenttext

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Słubicach


Informujemy, że od dnia 21 września 2018 roku uległ zmianie podstawowy numer rachunku Gminy Słubice.
Wpłat należy dokonywać na konta:

Gmina Słubice
ul. Akademicka 1; 69-100 Słubice

Numery rachunków bankowych UM Słubice:

28 8371 0009 0009 1936 2000 0010 - Rachunek budżetu Gminy Słubice
- opłata za udostępnienie danych osobowych,
- wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych: wspólnotom mieszkaniowym oraz organizacjom pozarządowym
- wpływy z urzędów skarbowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- opłata skarbowa

29 8371 0009 0009 5514 2000 0010 - Dochody - Rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego
- koszty wyceny
- wpływy z tytułu nałożonych kar
- koszty egzekucyjne
- opłata targowa
- licencja TAXI


37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 - Depozyty i wadia
- wpłaty wadium, zabezpieczenia wykonania umów

69 8371 0009 0009 5514 2000 0260 - Dochody - podatek transportowy
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych

90 8371 0009 0009 5514 2000 0270 - Dochody - opłata alkoholowa
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

48 8371 0009 0009 5514 2000 0250 - Pozostałe dochody
- opłata za rezerwację miejsca na cmentarzu
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
- wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali miasta
- opłata planistyczna
- opłata adiacencka

14 8371 0009 0009 5514 2000 0280 - Dochody - zajęcie pasa drogowego i mandaty
- wpływy za mandaty
- opłata za zajęcie pasa drogowego

06 8371 0009 0009 5514 2000 0230 - Dochody - czynsz dzierżawny
- opłata za dzierżawę gruntów
Uwaga! Wpłaty prosimy dokonywać na indywidualne numery kont podane w fakturach przesłanych przez wydział Urzędu.

92 8371 0009 0009 5514 2000 0040 - Dochody - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uwaga! Wpłaty prosimy dokonywać na indywidualne numery kont podane w pisemnych informacjach przesłanych przez wydział Urzędu.

71 8371 0009 0009 5514 2000 0030 - Dochody - podatki:  - osoby fizyczne i prawne
- wpływy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny i leśny

− wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa
Uwaga! Wpłaty prosimy dokonywać na indywidualne numery kont podane w decyzjach wymiarowych przesłanych przez wydział Urzędu.