art
contenttext

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów społecznych

Funkcję Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów społecznych pełni w Gminie Słubice pani Sabina Matkowska. Jej biuro mieści się w Urzędzie Miejskim w Słubicach, I piętro pokój 108. Pracuje w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Kontakt:
tel. 095 737 2008
e-mail : pelnomocnik@o2.pl lub pelnomocnik@slubice.pl

Zakres zadań pełnomocnika:

Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Koordynowanie realizacji poszczególnych zadań Gminnego Programu
- Diagnoza problemów związanych z alkoholizmem i ryzykownym spożywaniem napojów alkoholowych;
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej- konsultacje, doradztwo;
- Organizacja działalności profilaktycznej realizowanej na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz świetlic wiejskich;
- Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy;
- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- Organizacja szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z alkoholu dla realizatorów GPPiRPA;
- Nadzór i koordynowanie działalności Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci z rodzin alkoholowych;
- Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wlkp, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji i in;
- Realizacja i wprowadzanie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:


- Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- planowanie i realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Organizacja szkoleń dla realizatorów zadań wynikających z ustawy np. pracowników służby zdrowia, nauczycieli;
- Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy;
- Współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskim Porozumieniem Niebieska Linia, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wielkopolskim, Fundacją ETOH, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i in.

Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

- Opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- Koordynacja zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Gminnego Programu PN
- Diagnoza problemów związanych z narkomanią;
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z substancjami psychoaktywnymi pomocy psychospołecznej, prawnej-konsultacje, doradztwo.
- Organizacja działalności profilaktycznej realizowanej na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz świetlic wiejskich;
- Wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów wynikających z używania narkotyków;
- Organizacja szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z alkoholu dla realizatorów GPPN;
- Nadzór i koordynowanie działalności Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci z rodzin patologicznych;
- Współpraca z instytucjami realizującymi zadania wynikające z w/w ustawy np. Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wlkp, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Komendą Powiatową Policji i in;
- Organizacja i koordynacja działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej dla mieszkańców gminy określonej w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.