Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Położenie i Historia

Miasto położone na granicy polsko - niemieckiej , w zachodniej części województwa lubuskiego , na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych (węzeł dróg nr 29,31,137. Autostrada A2)

Obsługę ruchu transgranicznego zapewniają trzy przejścia graniczne na terenie gminy.

W Słubicach - /ruch osobowy/, w Kunowicach - /ruch kolejowy/, w Świecku- /ruch osobowy i towarowy - Terminal Towarowych Odpraw Celnych/. Funkcjonuje tu Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Miasto o pow. 19,2 km2 liczy ok. 17 tys. mieszkańców ( czasowo przebywa tutaj kilka tysięcy więcej).

Słubice pełnią dziś rolę miasta granicznego między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec. Przygraniczne położenie sprawia, że w mieście dominują usługi związane z turystyką.
Wielu mieszkańców zajmuje się głównie obsługą turystyki międzynarodowej i ruchu granicznego, handlem , drobnym rzemiosłem.

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2001r. - wynosiła 2878. W mieście znajdują się 2 bazary. Słubice jako samodzielne miasto istnieją od 56 lat.

Pierwszą pisemną wzmiankę o terenach położonych na prawym brzegu Odry zawiera akt z 1253 roku, nadający Frankfurtowi (O) prawa miejskie. W dokumencie tym zanotowano, że wójt Frankfurtu(O) ma korzystać z takich samych praw także i w miejscu położonym na drugim brzegu Odry, zwanym Zliwitz.
Do 1945r. dzisiejsze Słubice były prawobrzeżną dzielnicą Frankfurtu (O) zwaną Dammvorstadt. Nazwę Słubice nadano jej po II wojnie światowej, gdy prawobrzeżne przedmieście Frankfurtu znalazło się w granicach Polski . W końcu 1939 roku mieszkało tutaj 15600 osób. W trakcie działań wojennych 30% substancji miejskiej uległo zniszczeniu (w mieście przeważa typowa zabudowa miejska z końca XIX i pocz. XX w.).

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku zaczęto tworzyć polską administrację, miasto wybrano na siedzibę powiatu rzepińskiego, który kilka lat później przekształcono w powiat słubicki. Istniał on do 1975 r. kiedy to utworzono w Słubicach wspólną radę dla miasta i przyległej doń wiejskiej gminy.
Po zmianach ustrojowych w 1990r. Słubice zaczęły się wspaniale rozwijać. Miasto zyskało nowe piękne oblicze. Po 1 stycznia 1999r. kiedy to zmianie uległa administracyjna i gospodarcza mapa kraju, Słubice znalazły się w granicach powiatu słubickiego. Wolność gospodarcza, samorząd lokalny i demokracja to czynniki , które dynamizują rozwój miasta. W mieście jest wiele placówek i instytucji związanych z odprawą graniczną, ruchem międzynarodowym i spedycją.
Dobrze układa się współpraca z sąsiedzkim Frankfurtem (O), której wynikiem ma być stworzenie ośrodka transgranicznego, ze wspólnym programem społecznym i gospodarczym. Po zjednoczeniu Niemiec, w kwietniu 1991 r., nastąpiło ożywienie gospodarcze, spowodowane wzrastającym napływem turystów z Niemiec. (Przez most graniczny w Słubicach przechodzi i przejeżdża rocznie ok. 11mln. osób i ok. 3 mln. samochodów osobowych).
W 1993r. podpisano stosowne porozumienie, które stało się zaczątkiem intensywnej współpracy obu miast. Współdziałanie samorządów obejmuje gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, oświatę, kulturę sport i turystykę.
Oba miasta wspierają rozwój Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" i Collegium Polonicum w Słubicach, koordynują działania na rzecz Euroregionu "Pro Europa Viadrina", realizują program Strategia Frankfurt (O) - Słubice 2003". Koncepcja struktury przestrzennej obu miast stała się podstawą dalszego rozwoju infrastrukturalnego każdego z nich.
Współpraca z Frankfurtem (O) oraz działania na rzecz propagowania myśli europejskiej i integracji z Europą wyróżnione zostały przez Parlament Europejski - Dyplomem Europejskim ( 1993), Honorową Flagą Europejską (1994) i Plakietą Europy (1999).

Organizowane corocznie "Święto Odry" oraz Święto Województwa Lubuskiego jest przykładem szerokiej działalności kulturalnej . Animatorem życia kulturalnego w mieście jest Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. Dzisiejsza działalność SMOK-a to przede wszystkim zajęcia dla dzieci i młodzieży w grupach i sekcjach zainteresowań, zajęcia dla miłośników żeglarstwa i klubie brydża sportowego. W SMOK-u wydawana jest "Gazeta Słubicka", działa Galeria "OKNO". Słubice, położone są w regionie o wspaniałych walorach przyrodniczych, sąatrakcyjnym miejscem dla turystów. Gminę otaczają rozległe kompleksy leśne Puszczy Rzepińskiej. Rzeki i jeziora zachęcają do uprawiania sportów wodnych. Wspaniałe warunki znajdą tu amatorzy żeglarstwa, windsurfingu i kajakarstwa. W Słubicach istnieją dobre warunki do uprawiania sportu. Znajduje się tu stadion olimpijski Ośrodka Sportu i Rekreacji, boiska, korty tenisowe, baseny kąpielowe.

 

 

 

Gmina przywiązuje też dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. W 1993 oddano do użytku wysypisko odpadów komunalnych, w 1996 zakończono budowę oczyszczalni ścieków, w 1998 oddano do użytku stację uzdatniania wody. 

Z myślą o ochronie środowiska powołano wspólną Komisję Ekologiczną, której zadaniem jest opiniowanie wszelkich działań inwestycyjnych pod kątem ich wpływu na stan środowiska naturalnego.

W 1996 roku, w czerwcu ukazało się pierwsze, obszerne opracowanie monograficzne Słubice 1945-1995. Miasto corocznie też wydaje "Informator Miejski". Stale uaktualniane informacje o Słubicach i bieżące wydanie "Gazety Słubickiej" znajdują się w INTERNECIE pod adresem: http://www.slubice.pl

Ogólna charakterystyka regionu

Podział administracyjny:

Wśród 16 nowych regionów Lubuskie jest jednym z dwóch, w których funkcję ośrodków stołecznych (stolic) pełnią dwa miasta: Zielona Góra - z siedzibą władz samorządowych (sejmik Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski) oraz Gorzów Wielkopolski - z siedzibą administracji rządowej (Urząd Wojewody i dominująca część podległych Wojewodzie administracji). Strukturę administracyjną województwa lubuskiego tworza 83 gminy wchodzące w skład 13 powiatów - w tym 11 ziemskich i dwóch grodzkich (Gorzów Wlkp. i Zielona Góra).

    Położenie i obszar:
    Leżące w środkowo - zachodniej części Polski województwo lubuskie graniczy:
    - na północy - z województwem zachodniopomorskim
    - na wschodzie - z województwem wielkopolskim
    - na południu - z województwem dolnośląskim

Od zachodu natomiast, przylega do granicy państwowej z Niemcami, sąsiadując bezpośrednio z Krajem Związkowym Brandenburgią oraz w południowym odcinku granicy z Wolnym Krajem Związkowym Saksonią.
Lubuski odcinek polsko- niemieckiej granicy
wynosi 203 km.
Powierzchnia regionu wynosi 13 984 km2,
co stanowi 4,5% obszaru Polski.

    Ludność:

Liczba mieszkańców województwa lubuskiego wynosi 1023 tys. osób, co stanowi 2,6 % ludności całego kraju.

Ze względu na relatywnie niewielką powierzchnię oraz ukształtowaną strukturę osadniczą, liczba osób zamieszkałych w miastach jest wyższa od średniej krajowej. Wskaźnik urbanizacji dla województwa lubuskiego wynosi 64,8% podczas gdy średnia jego wartość kształtuje się poniżej 62%.
Województwo lubuskie należy do regionów o najniższej gęstości zaludnienia - na 1 km2 przypada 73 mieszkańców (Polska - 124). Pod względem demograficznym jest to region stosunkowo młody. Zarówno na tle kraju, jak i w porównaniu do sąsiednich województw, Lubuskie wyróżnia się bowiem wysokim odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym (0 - 18 lat), jak i najniższym odsetkiem ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety ponad 60 lat, mężczyźni - ponad 65 lat).

    Ukształtowanie powierzchni i klimat:


Lubuskie - choć położone na Niżu Środkowoeuropejskim, ma urozmaiconą rzeźbę terenu. Różnice wysokości sięgają tu ponad 200 m.
Najwyżej wzniesione są okolice Łagowa (227 m n.p.m.). Natomiast dno rzeki Odry poniżej Kostrzyna leży zaledwie 10 m n.p.m. Klimat tu panujący ma charakter przejściowy - pomiędzy klimatami kontynentalnym a oceanicznym. Średnie roczne temperatury oscylują w granicach + 8 C i należą do najwyższych w kraju. Najcieplej jest w rejonie Słubic. Duże nasłonecznienie okolic tego miasta przyczyniło się do nazwania go polskim biegunem ciepła. Liczba dni mroźnych, gdy temperatura spada poniżej 0 C, jest w tym województwie znacznie mniejsza niż w innych regionach kraju. Łagodny, cieplejszy i bardziej wilgotny niż na pozostałych obszarach kraju klimat powoduje, że okres wegetacyjny roślin jest tu dłuższy niż w centralnej Polsce.

    Zasoby wód:

Województwo, wpisane w obszar pojezierzy i nizin, dysponuje bardzo dużymi zasobami wód powierzchniowych i podziemnych. Przez region przepływają: Odra, Warta, Noteć, Bóbr, Nysa Łużycka, Obra i inne mniejsze rzeki. Główna os hydrograficzną stanowi rzeka Odra, która na całej swej długości w obrębie województwa zasilana jest licznymi dopływami; największe z nich to Warta, Bóbr, Nysa Łużycka, Obrzyca.

Drukuj

facebook google plus one