Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Opłata za gospodarowanie odpadami

Od  1 sierpnia 2016 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem ilości osób i rodzaju nieruchomości.

Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane będą w sposób selektywny:

a)    za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej, w wysokości:

-    8 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

-    24 zł dla pozostałych lokali mieszkalnych;

b)
    za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej, w wysokości:

-    9 zł jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

-    27 zł dla pozostałych lokali mieszkalnych;

2)  jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a)    za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie wielorodzinnej, w wysokości:

-    18 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

-    45 zł dla pozostałych lokali mieszkalnych;

b)    za jedno gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej, w wysokości:

-    20 zł, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje jedna osoba,

-    70 zł dla pozostałych lokali mieszkalnych.

Od 1 marca 2018 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne powinni uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami do Gminy.

Miesięczna opłata stanowi iloczyn stawki opłaty o danej pojemności i ilości pojemników poszczególnych rodzajów.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych wynosi:

1) jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane będą w sposób selektywny w pojemniku:

- o pojemności 80 l –  28 zł,
- o pojemności 120 l –  40 zł,
- o pojemności  240 l – 80 zł,
- o pojemności 360  l –  120 zł,
- o pojemności 1100 l –  348 zł,
- o pojemności 7000 l – 2204 zł,

2) jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane będą w sposób nie selektywny w
pojemniku:
- o pojemności 80 l – 40 zł,
- o pojemności 120 l – 56 zł,
- o pojemności  240 l –  112 zł,
- o pojemności 360 l – 168 zł,
- o pojemności 1100 l –  496 zł,
- o pojemności 7000 l – 3148 zł.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach nowe deklaracje o wysokości opłaty.

Deklaracje można również składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Obowiązuje od 03.2018

Załącznik DO-Z1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości.

Załącznik DO-Z1 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości - Obowiązuje od 05.2019

Załącznik DO-Z2 przeznaczony jest dla współwłaścicieli nieruchomości.

Załącznik DO-Z3 oświadczenie

Zmianie ulega także termin uiszczania opłaty, która powinna być wpłacana z dołu bez wezwania na indywidualny numer konta bankowego wskazany przez Urząd Miejski, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

2) za II kwartał do 15 lipca danego roku,

3) za III kwartał do 15 października danego roku,

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Uchwała nr VIII/58/2019 RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/181/2016 RM w Słubicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XLVIII/375/2018 RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XXI/189/2016 RM w Słubicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLVIII/376/2018 RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/182/2016 RM w Słubicach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/180/2016 RM w Słubicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/179/2016 RM w Słubicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Słubice

Uchwała nr XX/178//2016 RM w Słubicach w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Drukuj

facebook google plus one